Home Contact Links Jobs
Introduction Admissions Programs People Research Community Outreach News & Seminars
Research Students
MPhil | PhD
Name
Year
Email PG Office
Room/Extn
Laboratory
Room/Extn
Thesis
Supervisor
WANG Siteng 王斯騰 MPhil, 2015 swangaj 4141 / x7524 HAN Yilong
TSUI Yan Lok Enoch 徐恩樂 MPhil, 2017 yletsui 4117A FOREMAN Bradley
SHING Ming Tony 成銘 MPhil, 2017 mtshing 4480 / x2429 WONG Michael Kwok Yee
SHI Kefeng 時科峰 MPhil, 2016 kshiaa 4130B / x8886 WANG Ning
NG Tsz Yu 吳紫瑜 MPhil, 2015 tyngae IAS office LIU Tao, PROKOFIEW Kirill
NG Wai Kit 吳偉傑 MPhil, 2017 wkngag 4116 / x7513 WONG Kam Sing
LUO Chengjie 羅程杰 MPhil, 2016 cluoad 4115D / x7512 TONG Penger
LO Ka Chun 盧嘉晉 MPhil, 2016 kcloab 4117 / x7904 WEN Weijia
LIU Chung Hum 廖仲謙 MPhil, 2017 chliuac 4480 / x2429 SZETO Kwok Yip
LI Hongxi 李紅喜 MPhil, 2016 hlibv 4144 / x7514 SOU Iam Keong
LAU Cheuk Lun Joshua 劉卓麟 MPhil, 2017 cljlau 4116B / x7522 YANG Zhiyu
LAU King Long Wilson 劉景朗 MPhil, 2017 klwlau 2233 / x7518 ALTMAN Michael
HE Pingge 何平歌 MPhil, 2017 pheab 4130B / x8886 WANG Ning
CHU Chui Ting 朱翠婷 MPhil, 2017 ctchuaa 4115A / x7515 TAM Wing Yim, LI Tsan Hang
CHU Shek Kit 朱碩傑 MPhil, 2017 skchuab IAS office WANG Yi
CHIU Chun Pang 趙俊鵬 MPhil, 2016 cpchiu 4480 / x2429 WONG Michael Kwok Yee
CHEN Siying 陳思穎 MPhil, 2016 schenbo 4117A LAW Kam Tuen
BU Qi 卜奇 MPhil, 2017 qbu 4480 / x2429 SZETO Kwok Yip
AU-YEUNG Ka Yan 歐陽家欣 MPhil, 2016 kyauyeung 4116B / x7522 YANG Zhiyu
DEPARTMENT OF PHYSICS